Мамандарды оқыту

Мамандарды оқыту
Обучение специалистов

Сіздер қайда оқытпақсыздар?

Где вы намерены проводить обучение?

Мен мамандарды оқытуды ... ұйымдастыруды ұсынамын.

Я предлагаю организовать обучение специалистов ...

- біздің екі елде

- в обеих наших странах

- ғылыми-зерттеу институттарында

- в научно-исследовательских институтах

- кәсіпорындарда

- на предприятиях.

Сіздер қандай нысандарда оқытуды ұсынбақсыздар?

В каких формах вы предлагаете проводить обучение?

Біз ... өткіземіз.

Мы проводим ...

- дәрістер

- лекции

- кеңестер

- консультации

- семинарлар

- семинары

- экскурсиялар

- экскурсии

- практикалық сабақтар

- практические занятия.

Біз мамандарымызды сіздің елде оқыту мүмкіндігін талқылау үшін келдік.

Мы прибыли, чтобы обсудить возможность обучения наших специалистов в вашей стране.

Сіздер ... үшін кадрлар даярлау жөніндегі келісімшарт жобасымен таныстыңыздар ма?

Вы ознакомились с проектом контракта на подготовку кадров для ... ?

- зауыт

- завода

- объект

- объекта

- өнеркәсіп орны

- промышленного предприятия

- фабрика

- фабрики

- фирма

- фирмы

Сіздер қандай мамандарды оқытуға жібермексіздер?

Каких специалистов вы собираетесь прислать на обучение?

Біз ... бір жылға жіберуді жоспарлап отырмыз.

Мы планируем послать ... на год.

- әкімшілік-басқару қызметкерлерін

- административно-управленческий персонал

- геодизистерді

- геодезистов

- геологтарды

- геологов

- жобалаушыларды

- проектировщиков

- топографтарды

- топографов

Біз мамандар үшін ... курстар ұйымдастыруды сұраймыз.

Мы просим организовать ... курсы для специалистов.

- қысқа мерзімді

- краткосрочные

- экономикалық

- экономические

Бізге ... ұйымдастыру керек.

Нам нужно организовать ...

- мамандарды оқыту үшін курстар мен семинарларды

- курсы и семинары для обучения специалистов

- шеберханаларды

- мастерских

- қызмет көрсетуші қызметкерлерді тиісінше оқытуды

- соответствующее обучение обслуживающего персонала.

Онда қандай деректерді көрсету керек?

Какие данные надо там указать?

... көрсету керек.

Надо указать ...

- Сабақ уақытын

- время занятий

- оқытушылар санын

- количество преподавателей

- оқу топтарының санын

- количество учебных групп.

Жөнделген машиналарды іске қосу кезінде нұсқаулық өткізуді және бізге техникалық кеңестер беруді сұраймыз.

Просим провести инструктаж и дать нам техническую консультацию при вводе в действие отремонтированных машин.

Сізде оқытудың түрлері мен әдістері жөнінде сұрақтар бар ма?

У вас есть вопросы по видам и методам обучения?

Біз сіздердің оқытудың қандай түрлерін қолданатындарыңызды білгіміз келеді?

Мы хотели бы знать, какие виды обучения вы применяете?

Оқытылатын машықтанушылардың саны мен оқыту мерзімін нақтылаңыздар.

Уточните количество обучаемых стажеров и сроки обучения.

Сіз ... іссапармен жіберудің қажеттігі туралы не ойлайсыз?

Что вы думаете о необходимости командирования ...?

- нұсқаушыларды

- инструкторов

- шеберлерді

- мастеров

- оқытушыларды

- преподавателей

Біз ... саласындағы аса білікті оқытушыларды 3 жылға дейін іссапармен жібере аламыз.

Мы можем командировать высококвалифицированных преподавателей в области ... сроком до 3 лет.

- машина жасау

- машиностроения

- прибор жасау

- приборостроения

- ауыл шаруашылығы

- сельского хозяйства

- энергетика

- энергетики

Түрлі мамандықтар бойынша білікті мамандарды даярлау ... ұйымдастырылмақ.

Подготовка квалифицированных специалистов по различным специальностям будет организована в ...

- училищелерде

- училищах

- жоғары оқу орындарының жанында

- при вузах

- оқу орталықтарында

- учебных центрах.

Сіз жоғары және орта техникалық білімі бар машықтанушыларды іріктеп алуға тиіссіз.

Вы должны подобрать стажеров с высшим и средним техническим образованием.

Сіздердің машықтанушыларыңыз біздің зауытта еңбек тәртібі мен қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауға тиіс.

Ваши стажеры должны соблюдать правила трудового распорядка и техники безопасности на нашем заводе.

Тәртіп үнемі бұзылған немесе ұдайы үлгермеген жағдайда машықтанушы өз еліне қайтарылады.

В случае систематического нарушения дисциплины или постоянной неуспеваемости стажер будет откомандирован в свою страну.

Бұл ретте барлық шығындарды тапсырыскер көтереді.

Все расходы в этом случае понесет заказчик.

Сіздің машықтанушылар ...

Ваши стажеры ...

- фирма көлігін пайдаланады

- будут пользоваться транспортом фирмы

- мейманханаларда орналастырылады

- будут размещены в гостиницах

- үш рет тамақтанады.

- получат трехразовое питание.

Біздің осы көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеуімізге тура келе ме?

Придется ли нам платить за эти услуги?

Иә, сіздер бізге бұл шығындарды өтейсіздер.

Да, вы возместите нам эти расходы.

Өтеу мөлшерлемесі қандай?

Какова ставка возмещения?

Әрбір оқытылатын адам үшін айына ...

За каждого обучаемого ... в месяц.

Біз сіздің сомаңызбен келіспейміз (келісеміз).

Мы (не) согласны с вашей суммой.

Машықтанушы оқуға бір өзі, отбасын ертпей келуге тиіс.

На обучение стажер должен прибыть один, без семьи.

Машықтанушылар емтихан тапсыруға тиіс пе?

Должны ли стажеры сдавать экзамены?


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»